Huvudbild för Presidenterna
Bild: Yoshi Omori

Presidenterna

Premiär 4.11

I fö­res­täll­nin­gen Pre­si­den­ter­na lär vi kän­na de tre pen­sio­ne­ra­de stä­ders­kor­na Er­na, Ma­rie­del och Gre­te. En dag sam­las de hos Er­na för att ta del av på­vens mäs­sa på tv. Det som föl­jer är en upp­gö­rel­se in­te ba­ra dem emel­lan, utan även med den eg­na per­son­his­to­rien och sam­häl­let.

Kvin­nor­na rep­re­sen­te­rar var sitt drag av mänsk­lig­he­ten, sed­lig­het, pro­mis­kui­tet och av­håll­sam­het. I fö­res­täll­nin­gen jäm­förs in­di­vi­dens kropps­li­ga funk­tio­ner och krop­pens verk­lig­het med hen­nes ideo­lo­gi och vär­de­rin­gar. Ver­ket frå­gar även i vil­ken utst­räck­ning den ens­kil­da in­di­vi­den kan in­ver­ka på si­na oms­tän­dig­he­ter, på det ma­te­riel­la så­väl som det and­li­ga pla­net.

Medverkande

Esbo Stadsteater